कॅटेगरी: other people

other people articles

“बोर्डीचे साने गुरुजी” आप्पा साने सर! भाग दुसरा

श्रीमती सुधा बोडा-साने “मी दिगंबर राऊत बोलतोय, सुधाताई”, हा फोन मला अपेक्षितच होता. श्री. वसंत चव्हाणचा बोर्डीहून मला फोन येऊन गेला होता. खूप बरं वाटलं. त्यानेच, “श्री दिगंबर राऊतांचा फोन येईल”,

उर्वरित वाचा

कै. वासुदेव काशिनाथ सावे, ती.भाऊ भाग २

उत्साह म्हणजे कोणत्याही ही कार्याचा प्राण. उत्साह म्हणजे धडकती आग. या वाटेवरच महत्त्वाकांक्षी माणसाचे पुढील यश अवलंबून असते. आपल्या सिद्धी च्या स्टेशन वर पोहोचण्यासाठी हा उत्साह रुपी इंधन साठा भरपूर

उर्वरित वाचा

आमचे क्वारंटाइन – श्रीकांत राऊत

आज मंगळवार २१ एिप्रल २०२० 1. बहारीन ते मुंबई प्रवासाला आज बरोबर एक मिहना लोटला. २१ माचर् २०२० रोजी दुपारी २.४० च्या सुमाराला बहािरनच्या आंतरराष्ट्रीय िवमानतळावरून उड्डाण झाल्यापासून ते मुंबईच्या

उर्वरित वाचा